8th International Conference on / VIII Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Podatki bez granic"

Taxes Without Borders / Podatki bez granic

with the motto "Tax Frauds - facts and myths" / pod hasłem: "Oszustwa podatkowe - fakty i mity"

Wrocław, 12-13 October 2018 / 12-13 Października 2018 r.

About the Conference / O Konferencji

BRANCH OF THE POLISH CHAMBER OF TAX ADVISORS IN LOWER SILESIA (KRAJOWA IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH)
CHAMBER OF TAX ADVISORS IN THE CZECH REPUBLIC
UNIVERSITY OF ECONOMICS IN WROCŁAW
REGIONAL ADMINISTRATIVE COURT IN WROCŁAW

are looking forward to meeting you
at the 8th International Conference on “Taxes Without Borders” with the motto:

“Tax Frauds – facts and myths”

on 12-13 October 2018 in Wrocław
Hotel Scandic Wrocław
ul. Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław
https://www.scandichotels.com/scandic-polska/scandic-wroclaw

Conference under the patronage of:
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Embassy of the Republic of Poland in the Czech Republic
Honorary Consul of the Czech Republic in Wrocław
CFE Confederation Fiscale Europeenne (European Fiscal Confederation)

The subject of the conference refers to the currently present problem related with actions of states and tax authorities, undertaken in order to counteract tax frauds (e.g., related to VAT of income tax). Undoubtedly, tax frauds constitute a negative phenomenon with adverse effect on the behavior of regular taxpayers, creating tax risks to a previously unknown extent.

At the same time, some actions of states extend the competence of the fiscal authority and expand areas subject to taxation, taking combating tax frauds as an excuse. Implementation of tax law fraud clauses, introduction of new information obligations or attempts to reduce professional secrecy substantially affect the legal and fiscal situation of common taxpayers.

Tax advisors, acting as supervisors of the correct relations between the state and taxpayers, are more and more frequently confronted with the line between acceptable and legal actions becoming blurred and subject to relativisation. Actions which are legal but not accepted by the fiscal authorities are sometimes treated as equal with frauds. The aim of the conference is to make an attempt at defining these lines. For the detailed agenda of the conference, refer to the attachment.

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH REPUBLIKI CZESKIEJ
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY WE WROCŁAWIU

zapraszają do udziału
w VIII Międzynarodowej Konferencji z cyklu ,,Podatki bez granic" pod hasłem:

,,Oszustwa podatkowe- fakty i mity"

w dniach 12-13 października 2018r. we Wrocławiu
Hotel Scandic Wrocław
ul. Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław
https://www.scandichotels.com/scandic-polska/scandic-wroclaw

Konferencja pod patronatem:
Krajowej Rady Doradców Podatkowych
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej
Konsula Honorowego Republiki Czeskiej we Wrocławiu
CFE Confederation Fiscale Europeenne (Europejskiej Konfederacji Podatkowej)

Temat konferencji nawiązuje do aktualnego problemu związanego z działaniami państw i organów podatkowych podejmowanymi w celu przeciwdziałania oszustwom podatkowym (np. w VAT czy podatkach dochodowych). Oszustwa podatkowe niewątpliwie są zjawiskiem negatywnym i w niekorzystny sposób wpływają na zachowanie zwykłych podatników, stwarzając ryzyka podatkowe wcześniej nieznane.

Jednocześnie część działań państw stanowi rozszerzanie kompetencji aparatu fiskalnego i rozszerzanie obszarów podlegających opodatkowaniu realizowanymi pod pretekstem walki z oszustwami podatkowymi. Wprowadzanie klauzul nadużycia prawa podatkowego, wprowadzanie nowych obowiązków informacyjnych, czy próby ograniczania tajemnicy zawodowej, mocno oddziaływają na sytuację prawno-podatkową zwykłych podatników.

Doradcy podatkowi, stojąc na straży prawidłowości relacji podatnik-państwo coraz częściej spotykają się z problemem, że granica pomiędzy tym co jest dozwolone i legalne zaciera się i relatywizuje. Czynności legalne, ale nieakceptowane przez aparat fiskalny bywają traktowane na równi z oszustwami. Celem konferencji jest próba zdefiniowania tych granic.


About the Conference / O Konferencji

Payment for corporate entities and individuals:

ICorporate entity and individual - full attendance at the Conference with 1 overnight stay (12/13 October 2018) in a double room EUR 250
IICorporate entity and individual - full attendance at the Conference with 1 overnight stay (12/13 October 2018) in a single room EUR 280
IIICorporate entity and individual: attendance in the merits-related part (excl. overnight stay and banquet)EUR 70

Payment for an accompanying person:

IAccompanying person: attendance at the banquet with overnight stay (12/13 October 2018) in a double roomEUR 130
Odpłatność dla przedsiębiorców i osób fizycznych:

IPrzedsiębiorca i osoba fizyczna - pełen udział w Konferencji z 1 noclegiem (12/13.10.2018) w pokoju 2 osobowym 1070,00 zł
IIPrzedsiębiorca i osoba fizyczna- pełen udział w Konferencji z 1 noclegiem (12/13.10.2018) w pokoju 1-osobowym 1204,00 zł
IIIPrzedsiębiorca i osoba fizyczna – udział w części merytorycznej (bez noclegu i bankietu)300,00 zł

Odpłatność dla osoby towarzyszącej:

IOsoba towarzysząca udział w bankiecie z noclegiem (12/13.10.2018) w pokoju 2 osobowym559,00 zł

 
Polskich Przedsiębiorców prosimy o dokonanie wpłaty w złotówkach

Agenda of the Conference / Harmonogram konferencji

  Time / Godzina Title of lecture / Wykład Lecturer / Prowadzący
10.00-10.15 Greeting / powitanie
10.15-10.45 Tax regime. A few thoughts. / System podatkowy. Kilka refleksji.
Bogumił Brzeziński, Professor, Ph.D., - Head of the Public Finances Law Department at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń / prof. dr hab. Bogumił Brzeziński - Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
10.45-11.15 When an "optimisation transaction" can be perceived as felony / Kiedy "transakcja optymalizacyjna" może mieć znamiona przestępstwa pospolitego
Witold Modzelewski, Professor at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, President of the Tax Studies Institute / prof. dr hab. Witold Modzelewski
11.15-11.45 Combating VAT fraud and abuse: examples of actions undertaken by the individual Member States of the European Union and the European Commission / Walka z oszustwami i nadużyciami w VAT - przykładowe działania podejmowane przez poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Komisję Europejską
Tomasz Michalik - tax advisor / Tomasz Michalik - doradca podatkowy
11.45-12.15 Limiting the tax obligation (tax optimisation) and substantial legislative changes stretching the limits of acceptable actions / Ograniczanie obowiązku podatkowego (optymalizacja podatkowa) i istotne zmiany legislacyjne przesuwające granice dozwolonego działania
Martin Tuček - Vice-President of the Chamber of Tax Advisors of the Czech Republic, partner to the advisory firm Moore Stephens / Martin Tuček - Wiceprzewodniczący Izby Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej, Partner w Kancelarii Doradczej Moore Stephens
12.15-12.45 Coffee break / przerwa kawowa
12.45-13.00 Product presentation of the Conference Partner – Insert / prezentacja produktów Partnera Konferencji - firmy Insert
13.00-13.30 What is the VAT payers` game? The transaction analysis according to the case law of the European Court of Justice / "W co grają VAT- owcy? Analiza transakcji według orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej"
Dagmara Dominik- Ogińska - Judge at the Regional Administrative Court in Wrocław / Dagmara Dominik- Ogińska - Sędzia Wojewodzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
13.30-14.00 Tax crimes from the Prosecutor`s perspective - prosecution practice / Przestępstwa podatkowe z punktu widzenia prokuratora - praktyka oskarżyciela
Waldemar Kawalec Prosecutor, Head of the Second Department for Financial and Tax Crimes of the Regional Prosecutor`s Office in Wrocław / Waldemar Kawalec Prokurator, Naczelnik Wydziału II ds. Przestępczości Finansowo - Skarbowej Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu
14.00-14.30 The role of professional tax authorities in the development of appropriate relationships with taxpayers / Rola profesjonalnych organów podatkowych w kształtowaniu właściwych relacji z podatnikami
Damian Urbaniak - Deputy Head of the Lower Silesian Tax and Customs Office in Wroclaw / Damian Urbaniak - Zastępca Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno -Skarbowego we Wrocławiu
14.30-15.30 Lunch / Obiad
15.30-16.00 Cross-border exchange of tax information / Międzynarodowa wymiana informacji podatkowych
Alicja Brodzka, Ph.D. - Assistant Professor at the Finances Department of the Wrocław University of Economics / dr Alicja Brodzka - Adiunkt w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
16.00-16.30 VAT frauds in view of the judicial practice of the Court of Justice of the European Union / Oszustwa w VAT z perspektywy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Krzysztof Lasiński-Sulecki, Associate Professor, Ph.D. - Professor at the Public Finances Law Department at the Faculty of Law and Administration of the Nicolaus Copernicus University in Toruń / prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki - Profesor w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
16.30-17.00 Impact of methods for avoiding double taxation on tax liabilities of enterprises. / Wpływ metod unikania podwójnego opodatkowania na obciążenia podatkowe przedsiębiorstw.
Krzysztof Biernacki, Ph.D. - Assistant Professor at the Finances Department of the Wrocław University of Economics / dr Krzysztof Biernacki - Adiunkt w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
20:00-01:00 Official dinner "Las Vegas" / uroczysta kolacja w stylu "Las Vegas"
  Time / Godzina Title of lecture / Wykład Lecturer / Prowadzący
10.00-10.30 Tax frauds vs. penal law and penal revenue law / Nadużycia podatkowe a prawo karne i karne skarbowe
Andrzej Dmowski, Ph.D., Tax Advisor, Attorney-at-law, Doctor of Law, Managing Partner of the Russell Bedford group / dr Andrzej Dmowski, Doradca Podatkowy, Adwokat, Doktor nauk prawnych, Partner Zarządzający w grupie Russell Bedford
10.30-11.00 transparency, simplicity, tax system friendliness / 3 x P - przejrzystość, prostota, przyjazność systemu podatkowego
Robert Wojewódka (Head of the Tax Office in Nysa) / Robert Wojewódka - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie
11.00-11.30 Methods for combating frauds / Środki zwalczania nadużyć finansowych
Ondřej Lichnovský - Member of the public law section of the Czech Bar Association / Ondřej Lichnovský - Członek sekcji prawa publicznego Czeskiej Izby Adwokackiej
11.30-12.00 Coffee break / przerwa kawowa
12.00-12.30 Perception of tax / Postrzeganie podatku
Michal Radvan - Vice-Dean for Foreign and External Affairs at the Faculty of Law of the Masaryk University, Czech Republic / Michal Radvan - Prodziekan ds. Zagranicznych i Zewnętrznych na Wydziale Pawa Uniwersytetu Masaryka w Czechach
12.30-13.00 Avoiding taxation in digital economy / Unikanie opodatkowania w gospodarce cyfrowej
Dr. Rafał Lipniewicz - Faculty of Law, Administration and Economics at the University of Wroclaw / dr Rafał Lipniewicz - Wydział prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
13.00-14.00 End of the conference and lunch / zakończenie i obiad

Participants will receive a publication by Jaroslava Syrovátkova and Janusz Turakiewicz: Legislative Conditions for Business in the Czech Republic and Poland, Current Tax Legislation, Labour Law. Legal Status as at 1 April 2018Conference moderator / Prowadzący konferencję

Professor Adam Mariański, PhD, Chairman of the National Chamber of Tax Advisers / prof. dr hab. Adam Mariański – Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Jacek Andrzej Zieliński, PhD, Chairperson of the Branch of the National Chamber of Tax Advisers in Lower Silesia / dr Jacek Andrzej Zieliński – Przewodniczący Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Mirosława Zachar, Deputy Chairperson of the Branch of the National Chamber of Tax Advisers in Lower Silesia / Mirosława Zachar – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Radek Neuzil, Secretary of the Chamber of Tax Advisers of the Czech Republic / Radek Neuzil – Sekretarz Izby Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej

Professor Adam Mariański, PhD, Chairman of the National Chamber of Tax Advisers / prof. dr hab. Adam Mariański – Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Prof. Adam Mariański, LL D. , associate professor in the Department of Tax Law at the Faculty of Law and Administration, University of Lodz; a tax advisor, an attorney, a managing partner of the Mariański Group Law and Tax Firm, an associate of the Centre of Tax Documentation and Studies. The chairman of the National Council of Tax Advisers. A board member of the Polish branch of the International Fiscal Association, a member of the European Association of Tax Law Professors and the Programme Board of Tax Review journal. An author and co-author of over two hundred publications in the field of tax law, including monographs, articles, glosses, opinions and a few practical commentaries. / Adam Mariański - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; doradca podatkowy, adwokat, partner zarządzający w Mariański Group Kancelarii Prawno-Podatkowej, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Członek zarządu polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association), członek Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (European Association of Tax Law Professors) oraz Rady Programowej "Przeglądu Podatkowego". Autor i współautor ponad dwustu publikacji z dziedziny prawa podatkowego, w tym monografii, artykułów, glos, opinii oraz kilku praktycznych komentarzy.

Jacek Andrzej Zieliński, PhD, Chairperson of the Branch of the National Chamber of Tax Advisers in Lower Silesia / dr Jacek Andrzej Zieliński – Przewodniczący Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Dr Jacek Andrzej Zieliński, Ph.D. in Economic Sciences in the field of management sciences at the Faculty of Management and Computer Science at the Wroclaw University of Economics. An alumnus of the postgraduate studies on tax law at the University of Wroclaw and the postgraduate studies on accounting and financial control at the Faculty of Management and Computer Science at the Wroclaw University of Economics. Since 1993, he has been a partner in the Office of Tax Advisory and Accounting Services "V.I.B." s.c., and has twenty-five years' experience as a tax advisor, entry no.: 00411. An active participant on the National Chamber of Tax Advisers' council for seventeen years, including eight years (two terms) as Vice-Chairman of the National Chamber of Tax Advisers and, since January 2018, as Chairman of the Lower Silesian Branch. A university lecturer (also upon request of other local governments, including foreign ones) in the field of taxation and tax advisory. Dr Jacek A. Zieliński is an author of numerous publications (articles and books) in the field of tax advisory and accounting services outsourcing, including promotion of the profession of tax adviser among students of law, economics and entrepreneurs from the SME sector. / Jacek Andrzej Zieliński - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na wydziale Zarządzanie i Informatyka. Absolwent podyplomowego studium w Uniwersytecie Wrocławskim o kierunku prawo podatkowe. Absolwent podyplomowego Studium o kierunku rachunkowość i kontrola finansowa w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na wydziale Zarządzanie i Informatyka. Od 1993 r. wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego i Usług Rachunkowych „V.I.B.” s.c., Dwudziestopięcioletnie doświadczenie jako doradca podatkowy o nr wpisu 00411. Od siedemnastu lat udziela się w samorządzie Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w tym osiem lat (2 kadencje) jako Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych i od stycznia 2018 r, jako Przewodniczący Dolnośląskiego Oddziału KIDP. Wykładowca uczelniany oraz na zlecenie innych samorządów, w tym zagranicznych, w zakresie podatków i doradztwa podatkowego. Dr Jacek A. Zieliński jest autorem wielu publikacji wydawniczych (artykułów oraz wydawnictw książkowych) z zakresu outsourcingu doradztwa podatkowego i usług rachunkowych, w tym również promujących zawód doradcy podatkowego wśród studentów prawa i ekonomii jak i przedsiębiorców z sektora MSP.

Mirosława Zachar, Deputy Chairperson of the Branch of the National Chamber of Tax Advisers in Lower Silesia / Mirosława Zachar – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Radek Neuzil, Secretary of the Chamber of Tax Advisers of the Czech Republic / Radek Neuzil – Sekretarz Izby Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej

dr Andrzej Dmowski

Doktor nauk prawnych, Adwokat, Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny, Biegły Rewident w Irlandii – Certified Public Accountant in Ireland, Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych - Certified Fraud Examiner, Międzynarodowy Audytor Wewnętrzny - Certified Internal Controls Auditor, Biegły sądowy z zakresu finansów, Biegły sądowy z zakresu wyceny podmiotów gospodarczych, certyfikowany księgowy, absolwent University of Cambridge - British Centre for English and European Legal Studies - Faculty of Law and Administration, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 pełni funkcję jednego z Partnerów Zarządzających w grupie Russell Bedford. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach interdyscyplinarnych z zakresu prawa podatkowego, bilansowego oraz gospodarczego.

Waldemar Kawalec

Prokurator Waldemar Kawalec od kwietnia 2016 r. pełni funkcję Naczelnika Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. W Wydziale tym prowadzone są postepowania o najpoważniejsze przestępstwa skarbowe i karne, przede wszystkim związane z wyłudzeniami podatku VAT o charakterze „karuzelowym”. Poprzednio przez wiele lat prok. Waldemar Kawalec związany był z pionem zajmującym się w Prokuraturze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, pracując w odpowiednich komórkach w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu, Prokuraturze Apelacyjnej we Wrocławiu, Prokuraturze Krajowej i Prokuraturze Generalnej.

dr Rafał Lipniewicz

dr Rafał Lipniewicz – Adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2001-2003 pracownik międzynarodowej firmy doradczej. Specjalizuje się w problematyce międzynarodowego i unijnego opodatkowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wpływu procesów digitalizacji i robotyzacji na system podatkowy.

JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský

Ondřej Lichnovský ukończył Wydział Prawny Uniwersytetu Masaryka w Brnie i Wydział Ekonomiczny Wyższej Szkoły Górniczej – Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie. To zdeterminowało poświęcenie się dziedzinie, gdzie ekonomia i prawo spotykają się najczęściej. W czasie swojej kariery od ponad dekady intensywnie poświęca się prawu podatkowemu. W tym czasie reprezentował spory związane z oszustwami związanymi z podatkiem VAT w kwotach rzędu dziesiątek milionów euro. Odnośnie do publikacji jest autorem wielu artykułów i kilku publikacji, spośród których warto wspomnieć komentarz do ordynacji podatkowej z szarej serii wydawnictwa C. H. Beck., którego jest autorem wiodącym. Jest członkiem sekcji prawa publicznego Czeskiej Izby Adwokackiej.

Ing. Martin Tuček

Martin Tuček jest partnerem kancelarii doradczej Moore Stephens. Doradztwu podatkowemu i audytowi poświęcił zasadniczą część swojego życia zawodowego. Zawodowo udziela porad zwłaszcza podmiotom gospodarczym zajmującym się produkcją, handlem i usługami w zakresie podatku dochodowego, konfiguracji i testowania systemów księgowych, tworzenia struktur organizacyjnych i podatkowych oraz w kwestii dziedziczenia w firmach rodzinnych. Jest członkiem Izby doradców Podatkowych Republiki Czeskiej od jej założenia w 1993 r. i członkiem Izby Biegłych Rewidentów Republiki Czeskiej od 1995 r. Bierze aktywny udział w działalności Izby Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej, przez wiele lat był jej egzaminatorem, członkiem Prezydium Izby, a także jej Prezydentem.

dr Alicja Brodzka

Doktor nauk ekonomicznych, Adiunkt w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Stypendystka Ernst Mach Grant w Institute for Austrian and International Tax Law (Wiedeń, 2011) oraz Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance (Monachium, 2016). Specjalizuje się w polityce podatkowej Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania oraz współpracy w zakresie wymiany informacji podatkowych.

doc. JUDr. Ing. Michal Radvan

Michal Radvan jest podziekanem ds. zagranicznych i zewnętrznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Czechach oraz profesorem nadzwyczajnym prawa finansowego na Wydziale Prawa Finansowego i Ekonomii. Specjalizuje się w prawie podatkowym, szczególnie w podatkach lokalnych i opodatkowaniu dochodów. Jest autorem 5 i współautorem prawie 45 książek. Swoje badania naukowe zaprezentował w ok. 80 wzajemnie weryfikowanych artykułach w prestiżowych czasopismach oraz na konferencjach. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego oraz Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego w krajach Europy Centralnej i Wschodniej.

prof. dr hab. Witold Modzelewski

Prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1992 1996 był wiceministrem finansów odpowiedzialnym za przebudowę systemu polskiego prawa podatkowego. Za jego kadencji m.in. wprowadzono podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, banderolowanie wyrobów akcyzowych, ulgi inwestycyjne w podatkach dochodowych, przepisy o identyfikacji podatników (NIP); opracowano m.in. projekty: Ordynacji podatkowej i ustawy o doradztwie podatkowym oraz koncepcję powszechnego opodatkowania nieruchomości. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej oraz na innych uczelniach. Od 40 lat prowadzi wykłady i seminaria na temat podatków i prawa podatkowego. Wychowawca wielu pokoleń specjalistów podatkowych. Autor i współautor ponad tysiąca publikacji książkowych i artykułów poświęconych głównie podatkom i prawu podatkowemu. Doradca Podatkowy oraz Radca Prawny. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Honorowy Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński

Jako uznany autorytet w dziedzinie prawa finansowego i szeroko pojętego prawa podatkowego, Profesor był, oraz jest obecnie ekspertem Sejmu i Senatu RP oraz Trybunału Konstytucyjnego w sprawach legislacji podatkowej. Był członkiem zespołu problemowego Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów VI kadencji, a w latach 1991-1999 powołanej przez Ministra Sprawiedliwości Komisji Reformy Prawa Karnego - Zespołu ds. Prawa Karnego Skarbowego. Był także członkiem Społecznej Rady Skarbowości przy Ministrze Finansów. Zasiadał też w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw doradztwa podatkowego w okresie pierwszych trzech kadencji jej funkcjonowania, od niedawna stoi na czele Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego Działa w wielu krajowych i międzynarodowych organizacjach, których celem jest m. in. badanie prawa podatkowego i kierunków jego rozwoju: Prawdziwy człowiek renesansu: oryginał i indywidualista z doświadczeniem sapera i zawodnika siatkówki.

Tomasz Michalik

Damian Urbaniak

2002 - absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004 - studia podyplomowe Uniwersytet Wrocławski (prawo podatkowe), 2003-2017 – Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu (od 2007 inspektor kontroli skarbowej), od 2017 – Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu (do września 2018 r. kierownik Referatu Kontroli Celno-Skarbowej i Postępowania Podatkowego, obecnie z-ca Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu).

Organisers / Organizatorzy

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Sponsors / Patroni

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Media sponsors / Patroni medialni

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Location / Lokalizacja

Hotel Scandic Wrocław

Piłsudskiego 49-57
50-032 Wrocław


Registration form for the conference / Formularz rejestracyjny na konferencję

Name / Imię: *
Full name / Nazwisko: *
Name of the company / Nazwa firmy: *
VAT ID /NIP: *
Street / Ulica: *
City / Miasto *
Country / Kraj *
ZIP / ZIP *
E-mail / E-mail:: *

Partner / Osoba towarzysząca

Partner's name/ imię osoby towarzyszącej
Partner's family name / Nazwisko os. towarzyszącej

Payment for corporate entities and individuals: / Odpłatność dla przedsiębiorców i osób fizycznych:

280 Euro Corporate entity and individual - full attendance at the Conference with 1 overnight stay (12/13 October 2018) in a single room / Przedsiębiorca i osoba fizyczna- pełen udział w Konferencji z 1 noclegiem (12/13.10.2018) w pokoju 1-osobowym

250 Euro Corporate entity and individual - full attendance at the Conference with 1 overnight stay (12/13 October 2018) in a double room / Przedsiębiorca i osoba fizyczna - pełen udział w Konferencji z 1 noclegiem (12/13.10.2018) w pokoju 2 osobowym

70 Euro Corporate entity and individual: attendance in the merits-related part (excl. overnight stay and banquet) / Przedsiębiorca i osoba fizyczna - udział w czesci merytorycznej (bez noclegu i bankietu)

130 Euro Accompanying person: attendance at the banquet with overnight stay (12/13 October 2018) in a double room / Osoba towarzysząca udział w bankiecie z noclegiem (12/13.10.2018) w pokoju 2 osobowym (name of the person) and a night programme / (imię osoby)

If you wish to book a room for the day preceding the conference, i.e. 11/12 October 2018, please contact the Office of DO KIDP directly at: sekretariat@kidp.wroclaw.pl - (additional EUR 70 per overnight stay in a single room and EUR 40 - per bed in a double room) / Osoby chcące dokonać rezerwacji pokoju przed dzień konferencji tj. z 11-12.10.2018r prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem DO KIDP pod adresem mailowym: sekretariat@kidp.wroclaw.pl - (dodatkowo 70 euro nocleg w pokoju 1 - osobowym i 40 euro - jedno miejsce w pokoju dwuosobowym)

IBAN PL
SWIFT BREXPLPW

Bank account / Nr konta bankowego: 38 1140 1124 0000 4004 3000 1011

mBank
ul. Królewska 14
00 - 950 Warszawa

Consents / Zgody

I hereby acknowledge that due to limited number of conference participants, the order of application shall be decisive. In case of cancelling my participation in the conference, I hereby undertake to notify DO KIDP in writing of my inability to attend the event, not later than 27 September 2018; otherwise, I will be charged with the costs of the conference. / Przyjmuję do wiadomości, że ze względu na ograniczoną ilość miejsc w konferencji o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji zobowiązuję się pisemnie zawiadomić DO KIDP o niemożności wzięcia udziału w spotkaniu, najpóźniej na do dnia 27.09.2018r., pod rygorem obciążenia mnie kosztami konferencji. *
I hereby give my consent for processing of the personal data provided, for purposes related with recruitment, monitoring and evaluation of the conference, pursuant to the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 (Journal of Laws of 2018, item 1000) and the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ L 2016, No. 119, p. 1). / Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, w celach związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, monitoringu i ewaluacji konferencji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r., poz.1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). *
 Confirmation of having read the terms & conditions of the conference and fee payment. / Potwierdzenie zapoznania się z warunkami konferencji i odpłatności. *

Upon registration at the official website www.podatkibezgranic.pl, the registration will be confirmed by e-mail. You will also receive your invoice at the e-mail address provided. / Po rejestracji na oficjalnej stronie internetowej www.podatkibezgranic.pl zostanie wysłane potwierdzenie e- mailem. Faktura również zostanie wysłana na podany adres e-mail.

PL CZ